Styrelsebeslut 2020-05-05

Styrelsens uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att verkställa föreningens stämmobeslut samt att sköta den löpande förvaltningen. I den löpande förvaltningen ingår ordnings- och trivselfrågor.

Vem ansvar för ordningen?
Alla bostadsrättshavare och föreningens hyresgäster ansvarar för ordningen och medverkar till att skapa trivsel. Därför har styrelsen tagit fram och beslutat om våra ordnings- och trivselfrågor. De är till för vår gemensamma trevnad.

Alla som bor i Brf Talleken är skyldiga att rätta sig efter dessa regler. Att bo här medför ett gemensamt ansvar. Du har inte bara nyttjanderätten till en bostad i föreningens hus utan du har även skyldigheter gentemot föreningen, dess medlemmar och hyresgäster. Alla ska trivas i föreningen.

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller alla bostadsrättshavare och dess familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i din lägenhet. Reglerna gäller även föreningens egna hyresgäster och hyresgäster som hyr i andra hand.

Vad händer om ordnings- och trivselreglerna inte följs?
Om reglerna inte följs åtgärdar styrelsen detta genom att kontakta aktuell medlem för rättelse. Om medlem inte följer styrelsens uppmaning till rättelse kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om medlem kan bo kvar i föreningen och styrelsen kan då enligt våra stadgar, varsla och säga upp en bostadsrätt i Brf Talleken.

Utöver Brf Tallekens Ordnings- och trivselregler gäller föreningens stadgar.

1 . ALLMÄN AKTSAMHET

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Alla kostnader och underhåll betalas av oss alla gemensamt. Var särskilt aktsam med hissar och entrédörrar när du transporterar saker i samband med renovering eller flytt.

Om det inträffar fel i huset så ta kontakt med Styrelsen i första hand, via mail, styrelsen@brftalleken.se. Vi försöker återkoppla snarast och tar anmälan därifrån till rätt instans.

2. SÄKERHET

Var försiktig med eld och levande ljus. Din lägenhet ska enligt lag vara utrustad med en fungerande brandvarnare. Med hänsyn till risk för brand så får tobaksrökning inte ske i allmänna utrymmen, såsom trapphus, hissar, källare, cykel- och barnvagnsförråd, bilgarage. 

Brand- och utrymningssäkerheten regleras av brandskyddslagen och enligt lagen får du inte förvara cyklar, barnvagnar, leksaker, mattor, skor, sopor m.fl. saker i trapphuset. De hindrar brandkår och ambulanspersonal i sina uppgifter och är en stor risk vid utrymning. 

Du får inte heller förvara brandfarliga och explosiva ämnen i källare, lägenhet eller på balkongen.

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER

Du som bostadsrättshavare har ansvar för tillsyn och skötsel av balkong. Borrning i balkongtak och väggar är inte tillåtet. 

Visa hänsyn till dina grannar om du eller dina gäster röker på balkongen, då röken sprider sig och kan störa. Att kasta fimpar från balkongen är strikt absolut förbjudet. Det både skräpar ner på grannens balkong eller uteplats, men framförallt ökar det brandrisken. 

Grillning på balkong är tillåtet så länge du inte stör dina grannar, och då endast med el- eller gasolgrill. Grillning med kol eller briketter är inte tillåtet. Grillning får inte ske nära friskluftsintag eftersom lukt kan sprida sig till grannar. 

4. AVFALLSHANTERING, ELAVFALL OCH KEMISKA PRODUKTER

Soppåsarna med vanligt hushållsavfall ska vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Pressa inte ner soppåsar i överfullt sopkärl utan försök finna plats i något annat sopkärl. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada.

Sortera alltid efter uppsatta skyltar – felsortering drabbar oss alla genom förhöjda kostnader. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning. Avfall får inte ställas på golvet om avsedda behållare är fulla eftersom det då inte hämtas. Grovsopor, och annat som det inte finns avsedda kärl för, får du själv transportera bort till miljö- och återvinningsstation.

5. OHYRA/SKADEDJUR

Förekomst av skadedjur, som enligt hyreslagen betraktas som ohyra (t.ex. vägglöss, pälsänger, getingar, mott och mal) samt råttor och möss ska utan dröjsmål anmälas till föreningens styrelse. Föreningen har försäkring som täcker kostnader för invändig sanering.

Matning av fåglar från balkongen eller på föreningens tomt är strikt förbjudet. Att mata vilda djur och fåglar innebär att de dras till området och kan därigenom innebära en olägenhet. Råttor och andra skadedjur kan också dyka upp.

6. STÖRNINGAR

För att alla ska kunna trivas är det viktigt att inte störa omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn, som gäller i så väl i lägenheten som på gemensamma ytor, t ex entréer och trapphus. Alla måste visa respekt för sina grannar och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn.

Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00. Självklart får alla spela musik, och när du bor i ett flerfamiljshus ingår det att du ibland hör grannarna – men att uppfattas som störande är någonting helt annat. Ska du ha fest är det bättre att prata med dina grannar än att sätta upp lappar. Be grannarna att höra av sig om de känner sig störda. Om de knackar på eller ringer, sänk genast volymen.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Fungerar inte det så kan du kontakta styrelsen. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med styrelsen, men om du känner att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med din styrelse vara ett sätt att reda ut problemet.

Om du planerar att bygga och renovera bör bullriga arbeten som kan upplevas som störande, exempelvis borrning, läggas mellan 08:00-18:00 på vardagar och mellan 10:00-17:00 på helger. Är det ett varaktigt arbete, dvs. flera dagars kontinuerliga störningar, förvarna gärna dina närmaste grannar.