FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

Bostadsrättshavare får göra förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:

Ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, vatten och ventilation eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Vidare gäller att man inte får bygga om i lägenheten så att befintlig ventilationslösning förändras. Ett ventilationsdon i taket får ej byggas in i nytt rum för då finns risk att lägenheten inte uppfyller myndighetskrav för ventilation.

Vad gäller installation av köksfläkt så får du som boende inte installera en kåpa med inbyggd fläkt som trycker ut luft i frånluftskanalen. Då sätter du ventilationen ur spel för hela huset och trycker in matos och liknande hos dina grannar. Välj en kolfilterfläkt eller en kökskåpa utan fläkt.

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Informera om detta genom att sätta upp lappar väl synligt. 

För frågor kring ritningar och eventuella bygglov, vänligen kontakta Stadsbyggnadsservice i Nacka Kommun.

LÄGENHETSUNDERHÅLL

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Om du planerar att bygga och renovera bör bullriga arbeten som kan upplevas som störande, exempelvis borrning, läggas mellan 08:00-18:00 på vardagar och mellan 10:00-17:00 på helger. Är det ett varaktigt arbete, dvs. flera dagars kontinuerliga störningar, förvarna gärna dina närmaste grannar.